Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

studenci

Zmiany w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne w roku 2019/2020

Od 1 października 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń dla studentów, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Istotną zmianą w przypadku studenta/ doktoranta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (2018) do dnia wydania zaświadczenia.

 

 

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy zaświadczenia, organ przyznający świadczenie ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo organ przyznający może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

W związku z powyższym zalecamy żeby osoby, których dochód na osobę w rodzinie jest równy lub niższy 528 zł netto bezzwłocznie zadbały o uzyskanie takiego zaświadczenia.
Na wydanie zaświadczenia ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.

Przy ustalaniu czy dochód na osobę w rodzinie przewyższa kwotę 528 zł nie należy wliczać:

  1. świadczeń stypendialnych przyznanych przez uczelnię (socjalnych, rektora, dla niepełnosprawnych, zapomóg) oraz stypendiów MNISW
  2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
    - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
    - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
    - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;
  3. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z późn. zm.).

a także: świadczeń rodzinnych przyznanych rodzinie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+), świadczenia Dobry Start (300+), dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej: <pobierz>

 

Czy potrzebuję zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej?

Uwaga! W związku z ogłoszeniem dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2018 dopiero po 23.09.2019 r. zamieszczona wersja kalkulatora nie dotyczy studentów/ doktorantów wykazujących dochody z rolnictwa. Kalkulator zaktualizowany będzie dla tych osób niezwłocznie po opublikowaniu dochodu z hektara.

Kalkulator dochodu w rodzinie - <pobierz>
Jak korzystać z kalkulatora - instrukcja <pobierz>

baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.